Księga o konflikcie wad i cnót (XVII)

Przed Dobrotliwym Czytelnikiem kolejny rozdział „Księgi o konflikcie wad i cnót” św. Ambrożego Autperta w przekładzie polskim Michała W. Barczaka.

Rozdział XVII

Umiłowanie siebie mówi:

Jeśli to, co posiadasz, rozdajesz ubogim, z czego będziesz mógł bez niedostatku i z godnością wyżywić siebie i swoich podwładnych?

Ale umiłowanie Boga odpowiada:

Jeśli w tej sprawie zastosujesz sposób Apostoła, będziesz mógł osiągnąć obie te rzeczy. To bowiem mówi on do Koryntian: „Jeśli bowiem wola jest ochotna, to jest przyjemna według tego, co ma, nie według tego, czego nie ma. Albowiem nie żeby innym była ulga, wam zaś utrapienie, ale według równości. W obecnym czasie niech wasza obfitość uzupełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem waszego niedostatku, aby była równość, jak napisano: »Który wiele, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał mniej«” (2 Kor 8, 12–15, por. Wj 16, 18). Stąd i sprawiedliwy Tobiasz poucza ukochane potomstwo, mówiąc: „Jeśli będziesz miał wiele, hojnie dawaj; jeśli mało będziesz miał, staraj się i mało chętnie udzielać” (Tb 4, 9). Stąd także wcielona Prawda naucza: „Wszakże co zbywa, dajcie jałmużnę, a oto wszystkie rzeczy będą wam czyste” (Łk 11, 41). Słuchaj także, co jest napisane: „Sąd bez miłosierdzia temu, co miłosierdzia nie czynił” (Jk 2, 12). Przed tym przestrzega prorok, mówiąc: „Ułam łaknącemu chleba twego, a ubogich i tułających się wprowadź do domu twego; gdy ujrzysz nagiego, przyodziej go, a nie gardź ciałem twoim” (Iz 58, 7). Pomnij, co przydarzyło się bogaczowi odzianemu w purpurę, który nie dlatego został potępiony, że zabrał to, co cudze, lecz że nie oddał tego, co własne, potrzebującemu ubogiemu – i temu umieszczonemu w piekle przyszło prosić o najmniejsze rzeczy, który odmawiał rzeczy małych (por. Łk 16, 19–24). Zważ także, co sędzia nieba ma powiedzieć umieszczonym po lewej stronie: „Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść” (Mt 25, 41–42nn) i tak dalej, co tam straszliwie wylicza.

Leave a Reply