Szukaj tego, co w górze!

Alleluja.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki.
Niech mówi dom Izraela:
«Jego łaska na wieki».
Niech mówi dom Aarona:
«Jego łaska na wieki».
Niech mówią bojący się Pana:
«Jego łaska na wieki».
Zawołałem z ucisku do Pana,
Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.
Pan jest ze mną, nie lękam się –
cóż mi może zrobić człowiek?
Pan ze mną, mój wspomożyciel,
ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.
Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciec do Pana,
niżeli zaufać książętom.
Wszystkie narody mnie otoczyły,
lecz starłem je na proch w imię Pańskie.
[Otoczyły mnie, tak, otoczyły mnie,
lecz starłem je na proch w imię Pańskie].
Otoczyły mnie w krąg jak pszczoły,
paliły jak ogień ciernie,
lecz starłem je na proch w imię Pańskie.
Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł,
lecz Pan mi dopomógł.
Pan, moja moc i pieśń,
stał się moim zbawieniem.
Okrzyki radości i wybawienia
w namiotach ludzi sprawiedliwych:
Prawica Pańska moc okazuje,
prawica Pańska wysoko wzniesiona,
prawica Pańska moc okazuje.
Nie umrę, lecz będę żył
i głosił dzieła Pańskie.
Ciężko mnie Pan ukarał,
ale na śmierć mnie nie wydał.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
chcę wejść i złożyć dzięki Panu.
Oto jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim zbawieniem.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana,
cudem jest w oczach naszych.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy!
O Panie, wybaw!
O Panie, daj pomyślność!
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!
Błogosławimy wam z domu Pańskiego.
Pan jest Bogiem,
niech nas oświeci!
Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,
aż do rogów ołtarza.
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować;
Boże mój, chcę Ciebie wywyższać
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo łaska Jego na wieki.

Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się w nim i weselmy. Te wielkanocne, przepełnione blaskiem słowa, którymi Kościół Święty, Matka Nasza odpowiada dziś na Orędzie Zmartwychwstania, zostały zaczerpnięte z starotestamentalnej liturgii dziękczynnej, którą sprawowano przy drzwiach świątyni i która zachowała się dla nas w słowach psalmu całkowicie przenikniętego tajemnicą Chrystusa. Jest to psalm, z którego zostały wzięte słowa Benedictus i Hosanna, a także słowa kamień odrzucony przez budujących, których stał się kamieniem węgielnym. Niezwykłe w tym psalmie jest jednak to, że ocalenie nieznanego pojedynczego człowieka, który ze śmierci powstał znowu do życia, na nowo otwiera bramę zbawienia dla ludu i w ten sposób ocalenie jednego staje się dla wszystkich prawdziwą liturgią dziękczynną na cześć nowego narodzenia, nowego początku, nowego zgromadzenia ludu Bożego. W obrębie Starego Testamentu pozostaje otwarte pytanie, kim jest ten pojedynczy człowiek. Dopiero z perspektywy Pana, Jezusa Chrystusa, cały psalm 117 nabiera swojego klarownego sensu. Oto Chrystus jest tym, który to w noc śmierci, noc grzechu, który był otoczony i zdruzgotany przez brzemię owego grzechu i owej śmierci. To On jest tym, który wstępując do nieba, otworzył bramy zbawienia i teraz zaprasza nas, byśmy weszli przez brzemię grzechu i śmierci. To On jest nowym dniem, to On w swojej osobie jest tym, którego Bóg dla nas stworzył; przez Niego w ciemność tego świata przenika Bóg. Wielkanoc jest więc prawdziwym uobecnieniem tego dnia, jest spotkaniem ze Zmartwychwstałym.

Zadajmy sobie pytanie: jak możemy sprostać temu orędziu Zmartwychwstania? Jak może ono wejść pośród nas i stać się rzeczywistością? Wielkanoc to niejako otwarte drzwi, światło, które wyprowadza z ciemności świata, i staje się wyzwaniem dla nas, aby za światłem Zmartwychwstałego rzeczywiście podążać. Powinniśmy niejako ukazywać je innym, utwierdzać ich w przekonaniu, że nie jest to bujanie w obłokach, jakieś niby nic, lecz światło prawdziwe, rzeczywiste, które oznacza realne wejście do raju. Dlatego szukajcie tego, co w górze, gdzie On jest! Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Chrystus zmartwychwstał!

Wszystkie rozważania: https://isidorium.com/wielkopostne-rozwazania/

Leave a Reply