Lech Kołakowski odchodzi z PiS. Większość sejmowa wisi na włosku?/ Envoy Lech Kołakowski resigns from PiS membership. PiS loses its percentage advantage in the Seym?

– Nie jesteśmy uciekinierami, jesteśmy bohaterami. Problemy polskiej wsi są polską racją stanu. – mówił poseł i dodał, że mimo wszystko odchodzi ,,z wielkim bólem”.

Lech Antoni Kołakowski to jeden z tych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie podnieśli ręki za ustawą o ,,Piątce dla zwierząt” i z tego powodu zostali zawieszeni w strukturach partii. Stracił także pozycję pełnomocnika komitetu PiS Miasta Łomża.

Oceniając projekt ustawy, Kołakowski podkreślił, że jest to bubel prawny, nie godzi się z jego zapisami, sama inicjatywa powinna zaś być przedłożeniem rządowym podlegającym notyfikacji unii europejskiej. Poza tym ustawa może sprowadzić Polskę z roli producenta dobrej żywności do importera szkodliwych produktów. Zaznaczył także, że złe rzeczy działy się w Prawie i Sprawiedliwości i w podlaskich strukturach partii. Kołakowski powiedział, że próbował porozmawiać z naczelnikiem państwa od końca maja, ale jego otoczenie blokowało spotkanie. Zadeklarował jednak, że nie chce przyspieszonych wyborów ani przejścia do frontu opozycyjnego, lecz lepiej wspierać Prawo i Sprawiedliwość z zewnątrz, niż od wewnątrz.

Pytany o to, czy Agro Unia utworzy w ten sposób własne koło, odrzekł, że organizacja ta jest ,,liderem polskiej wsi” i na pewno będą współpracowali jako koło. Możliwe jest bowiem opuszczenie PiS-u przez kilku innych członków formacji i utworzenie koła parlamentarnego (minimum 3 osoby), a być może nawet klubu (min. 15 osób).

Zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel skomentował:

– Jeżeli mowa o nadchodzącym dramacie kostiumowym, to tak jakbyśmy mieli ostatnio nie dość emocji. […] Doskonale wiemy, że rząd może funkcjonować z mniejszością – odparł zdecydowanie, apelując o rozsądek i jedność. Poinformował także o pracach nad nową wersją przepisów, by uwzględnić poprawki wynikłe z dyskusji nad inicjatywą.

Szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk podkreślił, że projekt ustawy nie będzie dalej procedowany, a w ministerstwie rolnictwa poszukuje się innych rozwiązań legislacyjnych.


Envoy Lech Kołakowski resigns from PiS membership. PiS loses its percentage advantage in the Seym?

We are not runaways, we are heroes. The problems of the Polish countryside are Polish raison d’etat. – said the Polish envoy and added that despite everything he was leaving „with great pain”. ~(translated from Polish)

Lech Antoni Kołakowski is one of those PiS (Polish rulling party) envoys who didn’t vote for the „Five for animals1” law and for this reason were suspended from the party’s structures. He also lost the position of the representative of the PiS committee of the City of Łomża.

When Kołakowski assessed the act, Kołakowski emphasized that it was a legal error, that he did not comply with the law, and the initiative itself should be a government submission subject to notification to the European Union. Moreover, the act may reduce Poland from the role of a producer of good food to an importer of harmful products. He also noted that bad things were happening in PiS and in Podlasie (the Polish region in the north-east) party structures. Kołakowski said he had tried to talk to the head of contry2 since the end of May, but his surroundings blocked the meeting. However, he declared that he did not want early elections or a move to the opposition front, but it was better to support PiS from the outside than from the inside.

When Koławkowski was asked if Agro Unia would create its own club in this way, he replied that the organization was „the leader of the Polish countryside” and would surely cooperate as a club. It is possible for several other members of the formation to leave PiS and form a parliamentary group (minimum 3 people), and perhaps even a club (minimum 15 people).

Assistant PiS spokesman Radosław Fogiel commented:

Translated from Polish: „When it comes to the upcoming costume drama, it’s like we’re not having enough emotions lately. […] We know perfectly well that the government can function with a minority – he replied decisively, appealing for reason and unity. He also informed about the work on the new version of the regulations to take into account the amendments resulting from the discussion on the initiative.”

The head of the office of the Prime Minister (Mateusz Morawiecki), Michał Dworczyk, emphasized that the bill would not be processed further, and that other legislative solutions were sought at the Ministry of Agriculture.

1 – The PiS project aimed at „protecting” animals, the project is left-wing, despite the fact that PiS claims to be the right-wing.

2 – Jarosław Kaczyński – The head of the ruling party in Poland, jokingly referred to as the head of the state due to his influence in the government and de facto greater authority than the prime minister himself.

Źródło: DoRzeczy.pl, 4lomza.pl, wPolityce.pl, RadioWroclaw.pl, CenyRolnicze.pl, BialystokOnline.pl, RadioMaryja.pl, PolskieRadio24.pl

Translator: Karol Dzięgielewski

Leave a Reply